Regulamin sklepu

Systemu składania zamówień B2B 1000M.EU

§. 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z systemu składania zamówień B2B 1000M.EU dostępnego pod adresem www.1000m.eu (dalej zwanego 1000m.eu)
 2. Operatorem systemu składania zamówień B2B 1000m.eu jest firma Grupa Chrobry Sp. z o. o. z siedzibą w Markach, przy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, NIP: 125 155 534 5, KRS: 0000347934, adres korespondencyjny: Grupa Chrobry Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki.
 3. Operator systemu składania zamówień B2B 1000m.eu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem office@1000m.eu oraz telefonicznie, pod numerem +48 531 935 921
§. 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Sprzedawca, Sklep - Operator systemu składania zamówień B2B 1000m.eu, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient, Kontrahent - Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 3. Konsument - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 4. Klient Końcowy - Klient naszego Klienta, czyli osoba do której ostatecznie trafi zamówiony towar.
 5. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Konto Klienta - miejsce dostępne dla Klientów systemu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 8. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. System prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem systemu składania zamówień B2B 1000M.EU.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze systemu składania zamówień B2B 1000M.EU w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi Newsletter.
 3. Przedmiotem świadczenia są meble, oświetlenie i artykuły wyposażenia wnętrz. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm trzecich a zwłaszcza przewoźników oraz firm kurierskich.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia, w sposób określony w §. 7.
 7. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  1. Włączoną obsługę plików Cookies,
  2. Aktywny adres e-mail
 3. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 4. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

 1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Markach, przy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres office@1000m.eu a także telefonicznie pod numerem +48 531 935 921 w godz 8-16 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać na stronie https://1000m.eu/Reklamacje-cterms-pol-45.html
 4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie www.1000m.eu

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie:
  https://1000m.eu/client-new.php?register&wholesaler=true
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez a adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.
 5. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu. Aktywacja konta poprzez kliknięcie w link jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu B2B 1000m.eu
 6. Udostępnienie zasobów systemu B2B 1000m.eu wymaga dodatkowej zgody Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Systemie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 0,5 roku od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Systemu,
  2. działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki sprzedaży

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach systemu składania zamówień B2B 1000M.EU
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem systemu składania zamówień B2B 1000M.EU Sprzedawca oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta jedynie z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta).
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Systemu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Systemu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Systemu. Zmiana cen lub wycofanie towaru może dotyczyć również zamówień już złożonych i skierowanych do realizacji, w sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy. Wówczas Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.
 6. System prowadzi zarówno sprzedaż wyłącznie hurtową, a jego oferta jest skierowana do firm.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Systemu składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Systemu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  6. kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 10. W odpowiedzi na złożone zamówienie System wysyła do Klienta automatyczny e-mail zawierający dokładne zestawienie zamówionych towarów. W przypadku braku e-maila potwierdzającego zamówienie, Klient powinien zgłosić ten fakt na adres: office@1000m.eu
 11. Kontrahent może anulować zamówienie bez konsekwencji do dwóch dni od momentu jego złożenia. Po tym czasie Sprzedawca ma prawo odmówić anulowania zamówienia lub oczekiwać rekompensaty za anulowanie.
 12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Systemu 1000m.eu podawane są w polskich złotych (PLN) i prezentowane są zarówno jako netto (bez VAT) i brutto (z podatkiem VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi informacji na podany adres e-mail. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 14. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku indywidualnych warunków płatności ustalonych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, od następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.
 3. Zakupione towary mogą zostać dostarczone lub odebrane w następujący sposób:
  odebrane z magazynu Sprzedawcy transportem własnym Klient lub zleconym przez Klienta
  dostarczone na wskazany przez Klienta adres transportem zleconym przez Sprzedawcę na życzenie Klienta (usługa płatna)
 4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Podane koszty dostawy dotyczą transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza Polskę jest wyceniana indywidualnie.
 5. Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki. W przypadku zbiorczych zamówień koszt transportu jest ustalany indywidualnie.
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca może przesłać towar na wskazany przez Klienta adres. Dostawa towaru w tym trybie odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta System zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail do dwóch dniu od momentu wysyłki.
 7. Meble dostarczane są w paczkach lub na paletach.. Opakowanie stanowią kartony i grube powłoki foliowe, w zależności od rodzaju mebla.
 8. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania, chyba, że taki rodzaj usługi został wybrany i opłacony przez Klienta .
 9. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres do tzw. “pierwszych drzwi”. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.
 10. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 11. Na wszystkie zamówienia System wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.
 12. Klient powinien zadbać, aby dane podane do faktury były prawidłowe. Wystawienie dokumentu noty lub faktury korygującej przez System jest operacją dodatkowo płatną (koszt 30 zł).
 13. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 14. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi nie będącemu Konsumentem (Przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
§. 9. Sposób i termin zapłaty
 1. Za zakupy w 1000m.eu można zapłacić w następujący sposób:
  1. systemem Blik
  2. kartą płatniczą
  3. przelewem na rachunek bankowy,
  4. za pośrednictwem serwisu PAYU
  5. na podstawie faktury z terminem płatności (ta forma wymaga uprawnień nadanych Klientowi przez Sprzedawcę)
  6. na podstawie faktury proforma płatnej z góry
 2. Dane do przelewu: Grupa Chrobry Sp.zo.o ul. Kościuszki 43 , 05-270 Marki, nr konta: 87 1050 1012 1000 0090 3149 6475.
 3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
§. 10. Prawa i obowiązki stron
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby systemu składania zamówień B2B 1000m.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Systemu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Systemu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Systemu treści bezprawnych.
§. 11. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta lub dane Klientów Końcowych mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę rachunkową i marketingową. Sprzedawca ze wszystkimi podmiotami trzecimi zawiera stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wymaga gwarantowania minimalnie takiego poziomu zabezpieczeń jakie sam stosuje.
 3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres email podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych przez 1000m.eu. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8.
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest systemu składania zamówień B2B 1000m.eu, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Systemu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych.
 8. Jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane, może on zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 9. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli Jego zdaniem Sprzedawca posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby je usunąć, gdyż są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych;prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 10. Sprzeciw marketingowy - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 11. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Sprzedawcy władzy publicznej. Klient powinien wskazać swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestania przez Sprzedawcę przetwarzania objętego sprzeciwem. Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Sprzedawcę danych Klienta są nadrzędne wobec jego praw lub też dane Klienta są niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych;
 12. Klient ma prawo otrzymać od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format *.docx, *.xlsx, *.txt) dane osobowe Klienta, które dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Klient może także zlecić Sprzedawcy przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 13. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Klient uważa, że Sprzedawca przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 14. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.
 15. W celu wykonania swoich praw Klient może przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres office@1000m.eu stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Przed realizacją uprawnień Sprzedawca musi upewnić się co do tożsamości osoby składającej żądanie, aby mieć pewność odpowiedniej identyfikacji osoby. Sprzedawca odpowie na żądanie lub je wykona w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Sprzedawcy. Komunikacja z Klientem odbywała się będzie za pomocą wskazanego przez Klienta adresu mailowego.
 16. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Systemu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 17. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia oraz wykonania obowiązków archiwizacyjnych nakładanych przez przepisy prawa, np. ustawy o rachunkowości.
 18. Dane osobowe Klienta pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na dokumentacji finansowo-rozliczeniowej przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podstawowe dane kontaktowe Sprzedawca przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów własnych do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, lub Sprzedawca sam zdecyduje, że dane się zdezaktualizowały.
 19. Wykorzystywanie plików cookie. Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.
 20. Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu.
 21. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Grupę Chrobry jak i podmioty trzecie, z którymi Grupa Chrobry współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
  Jakie dane zbieramy?
 22. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 23. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
 24. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części: nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 25. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 26. Termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 27. Wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do “zapamiętania” poprzedniej wizyty.
 28. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do
  1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
  2. rejestrowania preferencji użytkowników ? przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
  3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
 29. Użytkownicy naszego Systemu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 30. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
 31. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze . Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

  W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe:

 32. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 33. Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
  1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords; Criteo

  Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

 34. Grupa Chrobry korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
 35. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
 36. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

  Zmiany naszej polityki prywatności

 37. Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
§. 12. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na stronie https://1000m.eu/Reklamacje-cterms-pol-45.html
 4. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie od 2 do 14 dni.
 6. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy powinny być zapakowane w taki sposób, aby mogły być przetransportowane bezpiecznie i zgodnie z warunkami przewozu.
§. 13. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Systemu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lutego 2020.
pixel